Quạt hút thông gió Panasonic

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4 (Lỗ chờ 27.5×27.5)

4.450.000 VNĐ

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4 (Lỗ chờ 32.5×32.5)

6.150.000 VNĐ

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4 (Lỗ chờ 39.5×39.5)

7.550.000 VNĐ

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4 (Lỗ chờ 44.5×44.5)

9.600.000 VNĐ

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4 (Lỗ chờ 50×50)

15.700.000 VNĐ

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15TGU1 âm trần (lỗ chờ 21.7cm)

790.000 VNĐ

Quạt hút thông gió Panasonic FV-25TGU5 (lỗ chờ 31.5cm)

990.000 VNĐ

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15AUL (lỗ chờ 20cm)

980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGF1 (lỗ chờ 13.5cm)

950.000 VNĐ

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGF1 (lỗ chờ 18.5cm)

1.190.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

4.350.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

6.850.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

8.300.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 31.2 cm

6.650.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Kích thước lỗ vuông trần : 31 cm

6.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

4.550.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 23 x 23

3.095.000 VNĐ