Quạt hút thông gió gắn tường

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

Kích thước chừa lỗ (cm) : 30 x 30

1.510.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Kích thước chừa lỗ : 16 x 21 cm

1.980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

2.020.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.670.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 25 x 25

1.460.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

1.470.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

905.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

800.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 cm

2.300.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 cm

1.960.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.600.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AL7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

2.220.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AL9

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 cm

1.105.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AL9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 17,0 cm

1.065.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 12,5 cm

835.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Kích thước chừa lỗ vuông : 16,5 cm

930.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Đường kính chừa lỗ vuông : 12,0 cm

770.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

970.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ